Поверителност

ПРЕДОСТАВЯМ доброволно и свободно личните си данни, попълнени в тази форма, за да бъдат обработвани и съхранявани от “Интерагри България” АД, както и от всички други служители, наети в дружеството по силата на трудов договор, граждански договор, както и от други преупълномощени от тях лица, за целите на цялостната дейност по предлагане и продажба на предоставяните от “Интерагри България” АД услуги и стоки, съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета, за всички спомагателни и маркетингови дейности с оглед предстявянето и рекламирането на предлаганата от дружеството техника, за статистически цели, както и за целите и при условията, посочени в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКАТА за лични данни на сайта www.interagri.bg.

ДЕКЛАРИРАМ, че съм запознат с последиците от отказа за предоставянето на личните ми данни, и че във всеки един момент имам право на достъп до личните ми данни, както и да ги коригирам, посредством заявление, отправено до “Интерагри България” АД в писмена форма или по електронен път по реда на Закона за електронния подпис и електронния документ.

KINZE
© 2024 InterAGRI. Всички праза запазени.